องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

  

             “ หนองกะทิงน่าอยู่    ควบคู่เกษตรอินทรีย์  เลิศล้ำการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม

พร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  ยึดเหนี่ยวคุณธรรม  นำประชาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ไม่มีปัญหายาเสพติด