องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

นายทศพล หิรัญวงศ์
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 นายวริทธิ์นันท์ จันทร์ค่ามิ นายณัฐพงษ์ วงษ์สุรินทร์
นางวราภรณ์ สวัสดิ์สุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างประจำ)

 

นางสำราญ ปองนาน
นางสาวคะนึง หาญเสมอ
นางประทีป ยิ่งงาม
ครู ศดว.หนองผะองค์
ครู ศพด.หนองปลาไหล
ครู ศพด.หนองปลาไหลนางสาวมณีรัตน์ ศรีเรืองหัตถ์ นางกรรณิกา สางรัมย์
นางทองจันทร์ จอนดอน
ครุ ศพด.วัดบ้านหนองกะทิง
ครู ศพด.วัดบ้านหนองกะทิง ผู้ดูแลเด็ก


นางประนอม ชัยสุวรรณ์

ผู้ดูแลเด็ก