องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ด้านการบริการพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

การคมนาคม

การคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านในหน้าแล้ง การสัญจรสะดวก

ส่วนในฤดูฝนการสัญจรจะลำบาก    และมีถนนลาดยางสายหลักผ่านเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลหนองกะทิง  คือ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  226   ผ่านหมู่  1,4,7,9,11  และ

ทางหลวงแผ่นดินสาย  2166  ผ่ายหมู่  4  นอกจากนั้นมีถนนลูกรังและถนนหินคลุกเชื่อม

ระหว่างหมู่บ้าน

การโทรคมนาคม

Ø  ที่ทำการ ไปรษณีย์เอกชน  1 แห่ง

Ø  มีจำนวนตู้โทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่  จำนวน  4  หมู่บ้าน

Ø  สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ

 การไฟฟ้า

มีการขยายบริการด้านไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้านทำให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น   แต่ยังมีบางแห่งที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากอยู่นอกเขตและอยู่

ระหว่างการขอขยายเขต

Ø  แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø  ลำน้ำ ลำห้วย 5 สาย

Ø  บึง หนองและอื่น ๆ 12 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้

Ø  ฝาย  1  แห่ง

Ø  บ่อน้ำตื้น  3  แห่ง

Ø  ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง