องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง


อาชีพ  

ประชากรที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิงประมาณร้อยละ 90  

ประกอบอาชีพทำนา ที่เหลืออีก ร้อยละ 10  ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไปและอื่น ๆ

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

Ø  กลุ่มอาชีพในชุมชน(ทอผ้าไหม)        1             กลุ่ม

Ø  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพริก           1              กลุ่ม

Ø  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ                1              กลุ่ม       

Ø  โรงสีข้าว                                       21            แห่ง

Ø  ร้านอาหาร                                     1              แห่ง

Ø  ร้านค้า                                           59            แห่ง

Ø  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์                                26            แห่ง