องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารตำบลหนองกะทิง


 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Ø  เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต อบต.หนองกะทิง  ให้มีความ

สะดวกและมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนด้าน

เศรษฐกิจ

Ø  แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ

ให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

1.ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความ

   สะดวก

2.ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

3.ก่อสร้างและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา

4.บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

5.พัฒนาการใช้ที่ดิน

6.พัฒนาแหล่งเก็บน้ำ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

Ø  เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว

และชุมชน ท้องถิ่น  โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร   

ให้มีความสามารถ และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยาย

การตลาดไปสู่ตลาดกลาง   ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์    และการแปรรูป

สินค้าเกษตร    และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหา

ความยากจนของจังหวัดบุรีรัมย์

Ø  แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ

   การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

2.เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ

3.สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค     

4.ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

5.ส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน


ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

Ø  เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ

อนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนว

ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)

Ø  แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน

5. การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ

6. การบริการสาธารณะ


ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

Ø  เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด

Ø  แนวทางการพัฒนา

1.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม

2.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค

3.การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย


ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Ø  เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงาน

ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดบุรีรัมย์   ตามยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่

ของจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Ø  แนวทางการพัฒนา

1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง

   และสังคม

2.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา

3.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)

4.การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

5.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล

6.ปรับปรุงและพัฒนารายได้