องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ 

นายสุวิช ศรีลารัมย์
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง
โทร.089-2804107
 นางนิธินันท์ วัจมงคลภัสร์
นางสุพิชญาพร เลียบไธสงค์ นายชิษณุพงศ์ แข็งขัน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.065-9944151
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.093-4677332
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.098-1038171

 

นายทศพล หิรัญวงศ์ นายสุวิช ศรีลารัมย์ นางยุพิน ฉ่ำใจดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.065-1213942
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(รักษาการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
โทร. 089-2804107
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.081-2667292นายวิทมล แก้วกล้า

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
โทร. 085-4930903