องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลหนองกะทิง ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิงเมื่อวันที่ 

30  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงวันที่  19  มกราคม  2539  ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับทั่วไป  เล่ม 113  ตอน  9

ลงวันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2539   ที่ตั้งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิง   ตั้งอยู่ที่

บ้านหนองผะองค์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกะทิง ห่างจากที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ ประมาณ 7 กิโลเมตร

 และมีอาณาเขตดังนี้

 

                                ทิศเหนือ                 จรด  ตำบลหนองคู    อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์และ

                                                                จรด  อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา

                                ทิศใต้                      จรด  ตำบลผไทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์

                                ทิศตะวันออก         จรด  ตำบลหนองคู  ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

                                ทิศตะวันตก           จรด  ตำบลผไทรินทร์    อำเภอลำปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

เนื้อที่

 มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54.75 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  34,218.75 ไร่ มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 11 หมู่บ้าน ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลหนองกะทิง มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร มีลำห้วยไหลผ่านบริเวณกลางตำบลเรียกว่าห้วยตะโหนด แต่มีสภาพตื่นเขิน ปัจจุบันได้มีการขุดลอกเป็นบางส่วน พื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ จะมีพื้นที่สูงกว่าด้านทิศตะวันออกเล็กน้อย น้ำในลำห้วยจึงไหลไปทางทิศตะวันออกแล้วไหลลงสู่ลำปลายมาศ

จำนวนหมู่บ้าน

 มีหมู่บ้านจำนวน 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะทิงเต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 11 หมู่บ้าน


ประชากร