องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
กองคลัง 

นางสุพิชญาพร เลียบไธสงค์
 

ผู้อำนวยการกองคลัง
 

 

นางศรีประภา มณีศรี
นางสกาวรัตน์ ศรีพิริยกุล
นางศิริลักษณ์ มีแย้มภักดิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 

นางสาวนิตยา  เติมเทียน
นางทัศพร ถิ่นวัฒนากูล
นางสาวพรวิพา ชินโคตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ