องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongkrathing.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2563

สำนักปลัด อบต. 

นายสุวิช ศรีลารัมย์
 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิง
 

 
นางนิธินันท์ วัจมงคลภัสร์
 นางสาวกัลยณัฏฐ์ ชนะสินสิริโชติ นางถนอมศรี รามางกูร
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นายต่อศักดิ์ รักษา
นางสาวปณิชา ศรีพนม
นางสาวพิมพิชญา รักษา
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไปนางสาวเพ็ญทิพย์ วงศ์ษา
นางสาวบัญจรัตน์ บุญหนัก
นายรังสิต ทำจันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
นายภาณุวัฒน์  จันทร์แจ้ง
นายสุทัศน์  ปองนาน
นายประชุม นาบำรุง
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
คนงานทั่วไป


นายปรีชา ศรีโสภณ นายกุศะ  บุญมาไสย
นายอนุวัฒน์  ชำนาญจิต
คนงานทั่วไป
พนักงานจ้างเหมา(งานป้องกันฯ)
พนักงานจ้างเหมา(งานป้องกันฯ)