วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านนายสงวน - หนองพวยแพง หมู่ที่ 10 บ้านหนองปลาไหลน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรอบสระหนองแวง หมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายโรงปุ๋ย บ้านหนองกะทิง - บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย - หมู่ที่ 1 บ้านหนองกะทิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองกะทิง เชื่อม บ้านเย้ยม่วง ตำบลหนองคู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านหนองกะทิง - บ้านหนองซอแซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าวัดป่าบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านครูทีป หมู่ที่ 6 บ้านหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 4 บ้านหนองผะองค์ - หมู่ที่ 3 บ้านหนองซอแซ รหัส บร.ถ. 184 - 01 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านหนองผะองค์น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง