วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 7 ซอยโรงปุ๋ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11 สายลำห้วยตาตั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายคุ้มหนองสระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหลังวัดหนองซอแซ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สายคันคูห้วยโตนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 1 สายหนองเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเเสิมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านหนองเมืองต่ำ - บ้านสระแร่ รหัส สายทาง บร.ถ. 184 - 02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเเสิมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านหนองเมืองต่ำ - บ้านสระแร่ รหัส สายทาง บร.ถ. 184 - 02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านหนองเมืองต่ำ - บ้านสระแร่ รหัส สายทาง บร.ถ. 184 - 02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.หนองกระทิง จำนวน 5 แห่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง